Tuesday, June 5, 2012

Сургалтын санхүүжилт 2012 онд

Сургалтын санхүүжилтийн хэмжээ 34000 евро болж өссөнөөр Академи 2012 онд 21 аймагт 200 гаруй сургалт зохион байгуулах бололцоотой боллоо. 

Академийн санхүүжилт 2012 онд

КАС-аас 2012 онд УТБа-ийн үйл ажмиллагааны санхүүжилтийш 110000 евро болгон өмнөх оныхоос 15000 еврогоор нэмэгдүүллээ.