Tuesday, June 5, 2012

Академийн санхүүжилт 2012 онд

КАС-аас 2012 онд УТБа-ийн үйл ажмиллагааны санхүүжилтийш 110000 евро болгон өмнөх оныхоос 15000 еврогоор нэмэгдүүллээ.

No comments:

Post a Comment