Tuesday, June 5, 2012

Сургалтын санхүүжилт 2012 онд

Сургалтын санхүүжилтийн хэмжээ 34000 евро болж өссөнөөр Академи 2012 онд 21 аймагт 200 гаруй сургалт зохион байгуулах бололцоотой боллоо. 

No comments:

Post a Comment